STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW NORMALIZACJI, WALIDACJI I CERTYFIKACJI

Slide background
slider4
slider5
Peru 469 (2)
slid
6
6
Slide backgroundSlide thumbnail

Normalizacja, walidacja i certyfikacja są procesami służącymi zapewnieniu jakości wyrobów i usług we wszystkich dziedzinach naszego życia od ochrony zdrowia, bezpieczeństwa zabawek i żywności przez jakość zarządzania, ocenę kwalifikacji pracowników oraz efektów ich pracy, projektowanie inteligentnych miast i budynków itd.

NOWACERT jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych tymi procesami; opracowujących nowe normy lub stosujących je w swojej działalności; oceniających jakość wyrobów lub zgodność kwalifikacji pracowników z wymaganiami. Także tych, którzy poddają się walidacji; opracowujących programy certyfikacji oraz zgłaszających swoje produkty lub usługi do certyfikacji.

Normalizacja, walidacja i certyfikacja są procesami służącymi zapewnieniu jakości wyrobów i usług we wszystkich dziedzinach naszego życia od ochrony zdrowia, bezpieczeństwa zabawek i żywności przez jakość zarządzania, ocenę kwalifikacji pracowników oraz efektów ich pracy, projektowanie inteligentnych miast i budynków itd.

NOWACERT jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych tymi procesami; opracowujących nowe normy lub stosujących je w swojej działalności; oceniających jakość wyrobów lub zgodność kwalifikacji pracowników z wymaganiami. Także tych, którzy poddają się walidacji; opracowujących programy certyfikacji oraz zgłaszających swoje produkty lub usługi do certyfikacji.

Normalizacja

Prace normalizacyjne obejmują opracowywanie nowych i zmienionych norm,  specyfikacji technicznych oraz dokumentów normalizacyjnych niższej rangi; tłumaczenie norm europejskich i międzynarodowych oraz  weryfikację tłumaczeń na język polski.  Podobny charakter mają prace nad dokumentami odniesienia takimi jak np. opisy kwalifikacji.

Walidacja

Walidacja jest procesem sprawdzania efektów uczenia się uzyskanych przez osobę, bez względu na formę , czas i miejsce kształcenia. Szerzej, jest to działanie potwierdzające, że  procedury, procesy, urządzenia, materiały i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników lub posiadają właściwości określone w dokumencie odniesienia.

Certyfikacja

Certyfikacja jest sformalizowanym procesem, w którym strona trzecia , na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań, wydaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia wymagania określone w dokumencie odniesienia np. że dana osoba posiada kwalifikacje zdefiniowane w opisie tych kwalifikacji.

Projekty

Członkami Stowarzyszenia NOWACERT są eksperci z różnych dziedzin.  Umożliwia to nam podejmowanie działań o charakterze interdyscyplinarnym, udział w projektach krajowych i europejskich w szczególności edukacyjnych,  wspierających innowacyjność, udział MSP w normalizacji lub wykorzystanie kompetencji i doświadczenia seniorów.

Do Stowarzyszenia NOWACERT zapraszamy osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem normalizacji, walidacji i certyfikacji w Polsce, w tym także osóby bezpośrednio uczestniczącyce w opracowywaniu norm, badaniach lub certyfikacji.

Normalizacja ma obecnie charakter powszechny i obejmuje niemal wszystkie dziedziny gospodarki  i życia społecznego.Własności użytkowe oraz jakość produktów i usług oceniamy odnosząc je do wymagań zawartych w odpowiednich normach. Jeżeli na to zasługują nagradzamy je certyfikatami.

Walidacja kwalifikacji zdobytych na drodze nieformalnej lub poza formalnej umożliwia ich całkiem  formalne potwierdzenie nie tylko certyfikatem ale także wpisem do rejestrów państwowych. Stosowanie metod i procedur opisanych w normach zwieksza nasze bezpieczeństwo, jakość zarządzania, efektywność energetyczną itd.

Stosowanie norm, certyfikacja wyrobów i usług, poza nielicznymi wyjątkami, są działaniami podejmowanymi całkowicie dobrowolne. Wymagają jednak pewnego wysiłku, także finansowego i zwykle są prowadzone pod naciskiem rynku lub opinii publicznej. Akceptacja tych procesów w dużym stopniu zależy od wiedzy i świadomości wszystkich zainteresowanych.  

NOWACERT jest stowarzyszeniem horyzontalnym, skupiajacym ekspertów różnych profesji i specjalności. Łączy ich wspólna metodyka prowadzenia prac normalizacyjnych, wykonywania badań, walidacji i  certyfikacji. Wspólne jest również przekonanie o konieczności upowszechniania informacji o tych procesach, zwiększenia ich społecznej akceptacji i rangi w Polsce.

Dla osiągnięcia tych celów nie wystarczy jednak praca społeczna samych członków Stowarzyszenia. Konieczne jest wsparcie firm, organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem i upowszechnianiem normalizacji, walidacji i certyfikacji, podejmowanie wspólnych akcji i projektów. 

Do Stowarzyszenia NOWACERT zapraszamy osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem normalizacji, walidacji i certyfikacji w Polsce, w tym także osóby bezpośrednio uczestniczącyce w opracowywaniu norm, badaniach lub certyfikacji.

Normalizacja ma obecnie charakter powszechny i obejmuje niemal wszystkie dziedziny gospodarki  i życia społecznego.Własności użytkowe oraz jakość produktów i usług oceniamy odnosząc je do wymagań zawartych w odpowiednich normach. Jeżeli na to zasługują nagradzamy je certyfikatami.

Walidacja kwalifikacji zdobytych na drodze nieformalnej lub poza formalnej umożliwia ich całkiem  formalne potwierdzenie nie tylko certyfikatem ale także wpisem do rejestrów państwowych. Stosowanie metod i procedur opisanych w normach zwieksza nasze bezpieczeństwo, jakość zarządzania, efektywność energetyczną itd.

Stosowanie norm, certyfikacja wyrobów i usług, poza nielicznymi wyjątkami, są działaniami podejmowanymi całkowicie dobrowolne. Wymagają jednak pewnego wysiłku, także finansowego i zwykle są prowadzone pod naciskiem rynku lub opinii publicznej. Akceptacja tych procesów w dużym stopniu zależy od wiedzy i świadomości wszystkich zainteresowanych.  

NOWACERT jest stowarzyszeniem horyzontalnym, skupiajacym ekspertów różnych profesji i specjalności. Łączy ich wspólna metodyka prowadzenia prac normalizacyjnych, wykonywania badań, walidacji i  certyfikacji. Wspólne jest również przekonanie o konieczności upowszechniania informacji o tych procesach, zwiększenia ich społecznej akceptacji i rangi w Polsce.

Dla osiągnięcia tych celów nie wystarczy jednak praca społeczna samych członków Stowarzyszenia. Konieczne jest wsparcie firm, organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem i upowszechnianiem normalizacji, walidacji i certyfikacji, podejmowanie wspólnych akcji i projektów. 

aktualności

  • Zgodnie z wewnętrznymi procedurami PKN przewodniczący komitetu technicznego nie może uczestniczyć w głosowaniach nad dokumentami CEN/CENELEC , którymi ten komitet się zajmuje. Jeżeli jednak przewodniczący komitetu PKN jest właścicielem firmy jednoosobowej, która nie zatrudnia pracowników, to nie może uczestniczyć w najważniejszym akcie w procesie opracowywania......

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.)......

  • Warsaw Security Summit 2018- największa konferencja branży zabezpieczeń technicznych odbędzie się 8 czerwca 2018r. Jej organizatorem jest a&s Polska, która jest częścią a&s International, największej na świecie grupy wydawniczej rynku security. a&s Polska buduje obecnie pierwszą na polskim rynku zabezpieczeń kompleksową platformę informacji branżowych, w tym: czasopismo (print i online), badania......

  • Stowarzyszenie NOWACERT organizuje 14 listopada w Warszawie seminarium poświęcone opisom kwalifikacji rynkowych projektantów systemów sygnalizacji pożarowej. Celem tego seminarium jest przedstawienie oraz przedyskutowanie w gronie specjalistów projektów opisów kwalifikacji opracowanych przez Stowarzyszenie NOWACERT we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. W styczniu 2016r. opublikowana została ustawa......

  • 22 maja br. odbyło się w Gliwicach seminarium „Problemy normalizacji w Polsce i w Europie”, zorganizowane przez Stowarzyszenie NOWACERT. Do udziału w seminarium zaproszone zostały firmy, instytucje i organizacje z rejonu Ślaska, które aktywnie uczestniczą w pracach normalizacyjnych oraz mają swoich ekspertów w komitetach technicznych......

  • Poprawnego i skutecznego stosowania norm, w tym także ich przywoływania w ustawach, można oczekiwać tylko wtedy, gdy są one dostępne w języku polskim. Polskie Normy,  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty normalizacyjne powstają , niemal wyłącznie, w europejskich komitetach normalizacyjnych CEN, CENELEC i ETSI oraz w......

  •   Stowarzyszenie NOWACERT zostało wpisane przez PKN na listę wykonawców prac normalizacyjnych. Dotyczy to, głównie,  wykonywanych na zlecenie PKN i w ramach budżetu tej instytucji, tłumaczeń i redagowania polskich wersji językowej norm europejskich. W pierwszej kolejności są to normy zharmonizowane z rozporządzeniami i dyrektywami unijnymi.......

  • Poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie zaczęto się poważnie zajmować stosunkowo niedawno. Systematyczne badania naukowe na ten temat są inspirowane i finansowane przez agendy rządowe w krajach takich jak USA, Niemcy i Wielka Brytania, a więc tam, gdzie politykę innowacyjną państwa traktuje się poważnie, a nie......

  • Powołana został grupa robocza ekspertów Stowarzyszenia NOWACERT, która będzie  opracowywała  projekty opisów czterech kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zgodnie z tą ustawą  rynkowymi nazywane są kwalifikacje zdobywane  poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego,  poprzez uczestniczenie w kursach i......

  • 15 listopada 2016r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z przewodniczącymi komitetów technicznych oraz komitetów zadaniowych działających w PKN. Jest tych komitetów około trzysta i niemal wszyscy ich przewodniczący wzięli udział w spotkaniu. Jednym z powodów tak dużej frekwencji......