STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW NORMALIZACJI, WALIDACJI I CERTYFIKACJI

Slide background
slider4
slider5
Peru 469 (2)
slid
6
6
Slide backgroundSlide thumbnail

Normalizacja, walidacja i certyfikacja są procesami służącymi zapewnieniu jakości wyrobów i usług we wszystkich dziedzinach naszego życia od ochrony jobitel com zdrowia, bezpieczeństwa zabawek i żywności przez jakość zarządzania, ocenę kwalifikacji pracowników oraz efektów ich pracy, projektowanie inteligentnych miast i budynków itd.

NOWACERT jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych tymi procesami; opracowujących nowe normy lub stosujących je w swojej działalności; oceniających jakość wyrobów lub zgodność kwalifikacji pracowników z wymaganiami. Także tych, którzy poddają się walidacji; opracowujących programy certyfikacji oraz zgłaszających swoje produkty lub usługi do certyfikacji.

Normalizacja, walidacja i certyfikacja są procesami służącymi zapewnieniu jakości wyrobów i usług we wszystkich dziedzinach naszego życia od ochrony zdrowia, bezpieczeństwa zabawek i żywności przez jakość zarządzania, ocenę kwalifikacji pracowników oraz efektów ich pracy, projektowanie inteligentnych miast i budynków itd.

NOWACERT jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych tymi procesami; opracowujących nowe normy lub stosujących je w swojej działalności; oceniających jakość wyrobów lub zgodność kwalifikacji pracowników z wymaganiami. Także tych, którzy poddają się walidacji; opracowujących programy certyfikacji oraz zgłaszających swoje produkty lub usługi do certyfikacji.

Normalizacja

Prace normalizacyjne obejmują opracowywanie nowych i zmienionych norm,  specyfikacji technicznych oraz dokumentów normalizacyjnych niższej rangi; tłumaczenie norm europejskich i międzynarodowych oraz  weryfikację tłumaczeń na język polski.  Podobny charakter mają prace nad dokumentami odniesienia takimi jak np. opisy kwalifikacji.

Walidacja

Walidacja jest procesem sprawdzania efektów uczenia się uzyskanych przez osobę, bez względu na formę , czas i miejsce kształcenia. Szerzej, jest to działanie potwierdzające, że  procedury, procesy, urządzenia, materiały i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników lub posiadają właściwości określone w dokumencie odniesienia.

Certyfikacja

Certyfikacja jest sformalizowanym procesem, w którym strona trzecia , na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań, wydaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia wymagania określone w dokumencie odniesienia np. że dana osoba posiada kwalifikacje zdefiniowane w opisie tych kwalifikacji.

Projekty

Członkami Stowarzyszenia NOWACERT są eksperci z różnych dziedzin.  Umożliwia to nam podejmowanie działań o charakterze interdyscyplinarnym, udział w projektach krajowych i europejskich w szczególności edukacyjnych,  wspierających innowacyjność, udział MSP w normalizacji lub wykorzystanie kompetencji i doświadczenia seniorów.

Do Stowarzyszenia NOWACERT zapraszamy osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem normalizacji, walidacji i certyfikacji w Polsce, w tym także osóby bezpośrednio uczestniczącyce w opracowywaniu norm, badaniach lub certyfikacji.

Normalizacja ma obecnie charakter powszechny i obejmuje niemal wszystkie dziedziny gospodarki  i życia społecznego.Własności użytkowe oraz jakość produktów i usług oceniamy odnosząc je do wymagań zawartych w odpowiednich normach. Jeżeli na to zasługują nagradzamy je certyfikatami.

Walidacja kwalifikacji zdobytych na drodze nieformalnej lub poza formalnej umożliwia ich całkiem  formalne potwierdzenie nie tylko certyfikatem ale także wpisem h. Stosowanie metod i procedur opisanych w normach zwieksza nasze bezpieczeństwo, jakość zarządzania, efektywność energetyczną itd.

Stosowanie norm, certyfikacja wyrobów i usług, poza nielicznymi wyjątkami, są działaniami podejmowanymi całkowicie dobrowolne. Wymagają jednak pewnego wysiłku, także finansowego i zwykle są prowadzone pod naciskiem rynku lub opinii publicznej. Akceptacja xjobs org tych procesów w dużym stopniu zależy od wiedzy i świadomości wszystkich zainteresowanych.

NOWACERT jest stowarzyszeniem horyzontalnym, skupiajacym ekspertów różnych profesji i specjalności. Łączy ich wspólna metodyka prowadzenia prac normalizacyjnych, wykonywania badań, walidacji i  certyfikacji. Wspólne jest również przekonanie o konieczności upowszechniania informacji o tych procesach, zwiększenia ich społecznej akceptacji

It is necessary you take the time to find the ideal company to write your paper for you Should you need a professional essay writing service to compose an essay for you. When it is time to read your best essay writing service finished paper the essay writing support which you opt for the more satisfied you will be. Here are a few things That You Ought to consider when looking for the Correct essay writing service:

i rangi w Polsce.

Dla osiągnięcia tych celów nie wystarczy jednak praca społeczna samych członków Stowarzyszenia. Konieczne jest wsparcie firm, organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem i upowszechnianiem normalizacji, walidacji i certyfikacji, podejmowanie wspólnych akcji i projektów. 

Do Stowarzyszenia NOWACERT zapraszamy osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem normalizacji, walidacji i certyfikacji w Polsce, w tym także osóby bezpośrednio uczestniczącyce w opracowywaniu norm, badaniach lub certyfikacji.

Normalizacja ma obecnie charakter powszechny i obejmuje niemal wszystkie dziedziny gospodarki  i życia społecznego.Własności użytkowe oraz jakość produktów i usług oceniamy odnosząc je do wymagań zawartych w odpowiednich normach. Jeżeli na to zasługują nagradzamy je certyfikatami.

Walidacja kwalifikacji zdobytych na drodze nieformalnej lub poza formalnej umożliwia ich całkiem  formalne potwierdzenie nie tylko certyfikatem ale także wpisem do rejestrów państwowych. Stosowanie metod i procedur opisanych w normach zwieksza nasze bezpieczeństwo, jakość zarządzania, efektywność energetyczną itd.

Stosowanie norm, certyfikacja wyrobów i usług, poza nielicznymi wyjątkami, są działaniami podejmowanymi całkowicie dobrowolne. Wymagają jednak pewnego wysiłku, także finansowego i zwykle są prowadzone pod naciskiem rynku lub opinii publicznej. Akceptacja tych procesów w dużym stopniu zależy od wiedzy i świadomości wszystkich zainteresowanych.  

NOWACERT jest stowarzyszeniem horyzontalnym, skupiajacym ekspertów różnych profesji i specjalności. Łączy ich wspólna metodyka prowadzenia prac normalizacyjnych, wykonywania badań, walidacji i  certyfikacji. Wspólne jest również przekonanie o konieczności upowszechniania informacji o tych procesach, zwiększenia ich społecznej akceptacji i rangi w Polsce.

Dla osiągnięcia tych celów nie wystarczy jednak praca społeczna samych członków Stowarzyszenia. Konieczne jest wsparcie firm, organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem i upowszechnianiem normalizacji, walidacji i certyfikacji, podejmowanie wspólnych akcji i projektów. 

aktualności