STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW NORMALIZACJI, WALIDACJI I CERTYFIKACJI

normalizacja

Prace normalizacyjne

Prace normalizacyjne wykonywane przez Stowarzyszenie NOWACERT

NOWACERT prowadzi prace normalizacyjne zgodnie z ustawą o normalizacji oraz we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, który jest krajową jednostką normalizacyjną.
NOWACERT może również opracowywać i publikować własne dokumenty normujące, opatrując je własnym znakiem i zachowując do nich prawa autorskie. Może również współpracować z organizacjami normalizacyjnymi działającymi w innych krajach oraz stowarzyszeniami wydającymi de facto standardy przemysłowe.

 Zasady prowadzenia prac normalizacyjnych

Normy są opracowywane przez tych, którzy są zainteresowani ich stosowaniem i na ich koszt.
Zainteresowanym może być producent urządzeń , firma usługowa, instytucja państwowa lub resort, którego zakres działalności wymaga stosowania norm.
Polski Komitet Normalizacyjny reprezentuje Polskę w europejskich i międzynarodowych komitetach normalizacyjnych, organizuje prace normalizacyjne a także zajmuje się redagowaniem i publikacją norm.
Nie zajmuje się natomiast opracowywaniem projektów norm. Projekty norm są opracowywane w europejskich lub międzynarodowych komitetach normalizacyjnych takich jak CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC. Polski Komitet Normalizacyjny uczestniczy w pracach gremiów kierowniczych tych organizacji, nie finansuje natomiast ani nie wspiera udziału polskich ekspertów w pracach komitetów technicznych ani grup roboczych opracowujących projekty norm. Normy opracowane przez europejskie komitety normalizacyjne CEN i CENELEC są automatycznie wprowadzane do rejestru Polskich Norm w wersji oryginalnej, angielskojęzycznej a w wersji polskiej tylko wtedy, gdy znajdzie się sponsor tłumaczenia i publikacji.
Jeżeli polska firma chce wydać oryginalną Polska Normę lub zainicjować opracowanie normy europejskiej to musi dostarczyć do PKN projekt takiej normy oraz sfinansować proces wdrożenia i publikacji.

Opracowanie projektu oryginalnej Polskiej Normy przez NOWACERT

Normy publikowane przez PKN są zwykle tłumaczeniami norm europejskich lub międzynarodowych. Ciągle jednak istnieje zapotrzebowanie na oryginalne Polskie Normy, są one opracowywane i wydawane.
Przygotowanie projektu nowej normy wymaga, obok wiedzy fachowej, także znajomości odpowiednich procedur polskich i europejskich oraz znacznego nakładu pracy organizacyjnej. Może to być trudne dla dużej nawet firmy, organizacji lub instytucji.
NOWACERT grupując specjalistów z wielu dziedzin oraz ekspertów normalizacji o dużym doświadczeniu może opracować projekt nowej norm i nadzorować jej publikację. Procedura postępowania jest, w tym przypadku, następująca:
– analiza zapotrzebowania na normę i możliwości opracowania projektu nowej normy,
– opracowanie business planu,
– wykonanie wstępnego projektu i zgłoszenie go do notyfikacji europejskiej,
– utworzenie kompetentnego i reprezentatywnego zespołu projektowego,
– zawarcie umów z członkami zespołu projektowego,
– opracowanie projektu nowej normy,
– przekazanie projektu nowej normy do odpowiedniego komitetu technicznego PKN.
Każdy projekt normy, przed publikacją musi zostać zatwierdzony prze właściwy komitet techniczny PKN.

Opracowanie Polskiej Normy na podstawie europejskiej specyfikacji technicznej (TS)

Zarówno w CEN jak i CENELEC , poza pełnymi normami EN, powstają także specyfikacje techniczne TS, jako dokumenty normalizacyjne niższej rangi. Są one publikowane w przypadku gdy dane zagadnienie nie jest jeszcze dostatecznie dojrzałe lub gdy nie można uzyskać konsensusu krajowych komitetów normalizacyjnych.
W tym drugim przypadku specyfikacja TS może być podstawą do opracowania normy krajowej. Na przykład w specyfikacji CEN/TS 54-14:2016 wprost zapisana została zachęta do takiego postępowania, do użycia tej specyfikacji jako wzorca i punktu wyjścia do opracowania normy krajowej.
NOWACERT może zapewnić wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla takiej konwersji i adaptacji.

Dokumenty normalizacyjne niższej rangi

W CEN i CENELEC opracowywane są i publikowane także dokumenty normalizacyjne niższej rangi i o odmiennym charakterze, takie jak:
– specyfikacje techniczne,
– rekomendacje techniczne,
– porozumienia warsztatowe,
– przewodniki.
Analogiczne dokumenty mogą być także publikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Nie wymagają one notyfikacji europejskiej ani zamrażania prac (standstill). Dokumenty takie mogą więc być udostępniane bezpośrednio po ich przyjęciu przez odpowiednie komitety normalizacyjne jak i stosunkowo prosto aktualizowane i zmieniane. Są one publikowane ze znakiem firmowym PKN. Mogą i powinny być wykorzystywane do rozwiązywania bieżących problemów i prezentacji stanowisk poszczególnych środowisk. Mogą także, szczególnie w przypadku specyfikacji technicznej, być dobrym wstępem do opracowania pełnej normy.
NOWACERT może zapewnić wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy opracowywaniu takich dokumentów normalizacyjnych.

Finansowanie prac normalizacyjnych

Eksperci działający w komitetach technicznych PKN zajmują się opiniowaniem projektów norm europejskich i międzynarodowych oraz ich tłumaczeń na język polski; najczęściej zdalnie, poprzez Internet. Są oni delegowani do tych prac przez swoich pracodawców i nie pobierają z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
Projekt nowej normy musi zostać opracowany przez kilku uznanych specjalistów z danej dziedziny, którzy wiedza jak taki projekt trzeba napisać i potrafią bo obronić w czasie ankiety powszechnej oraz podczas posiedzenia komitetu technicznego. Tacy profesjonaliści zwykle oczekują wynagrodzenia. Rejestracja nowej normy zarówno w PKN jak i w CEN/CENELEC także wymaga wniesienia pewnych opłat. Z tego względu przed rozpoczęciem prac normalizacyjnych niezbędne jest zapewnienie finansowania dla takiego nowego projektu.
NOWACERT jest organizacją typu non-for-profit i środki na opracowanie nowych dokumentów normalizacyjnych pozyskuje z następujących źródeł;
– dotacja od zainteresowanej instytucji, organizacji lub firmy,
– darowizny ukierunkowane od kilku podmiotów zainteresowanych określonym projektem,
– finansowanie społecznościowe
– fundusze własne Stowarzyszenia (składki, darowizny).

Udział polskich ekspertów w pracach europejskich i międzynarodowych komitetów normalizacyjnych

Normy europejskie i międzynarodowe są opracowywane przez grupy robocze zajmujące się konkretnymi projektami. Udział polskich ekspertów w pracach takich grup oraz komitetów normalizacyjnych jest obecnie bardzo mały i powinien ulec zwiększeniu stosownie do potencjału Polski.
NOWACERT podejmuje działania dla zmiany tej sytuacji. Niezbędne środki stara się pozyskać w podobny sposób jak dla finansowania innych prac normalizacyjnych

Tłumaczenie norm europejskich i międzynarodowych

Poprawnego i skutecznego stosowania norm, w tym także ich przywoływania w ustawach, można oczekiwać tylko wtedy, gdy są one dostępne w języku polskim. Polskie Normy,  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty normalizacyjne powstają , niemal wyłącznie, w europejskich komitetach normalizacyjnych CEN, CENELEC i ETSI oraz w międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych ISO i IEC. Są one opracowywane i publikowane w języku angielskim. Tylko nieliczne z aktualnych norm zostały przetłumaczone i opublikowane przez PKN w języku polskim. Główną przyczyną takiego stanu jest brak funduszy na tłumaczenie i publikację norm.

Ustawa o normalizacji  z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386)  w jej art. 1 stwierdza, że: „Ustawa określa podstawowe cele i zasady normalizacji oraz jej organizację i finansowanie”. Niestety, w ustawie tej nie ma ani słowa o finansowaniu prac normalizacyjnych. Powołany tą ustawą Polski Komitet Normalizacyjny jest państwową jednostką organizacyjną, działającą w ramach przyznawanego jej budżetu.

Ze względu na ograniczenia finansowe PKN zamawia i opłaca tłumaczenie tylko nielicznych norm. Pozostałe normy mogą być tłumaczone i wydawane przez PKN, ale już na koszt zainteresowanych użytkowników, którzy, jeżeli chcą normy stosować, to muszą je jeszcze w PKN kupić. Jest to zgodne z ogólnie przyjętymi w UE i na świecie zasadami,  mówiącymi że normy są opracowywane przez tych, którym są one potrzebne i na ich koszt.

Sprawnie i szybko tłumaczone oraz publikowane są normy, które są podstawą popularnych szkoleń oraz programów certyfikacji. Koszty tłumaczenia i publikacji niektórych norm są także finansowane przez branżowe organizacje biznesowe. Ciągle jednak bez tłumaczenia  pozostaje zdecydowana większość norm, także tych zharmonizowanych, co znacznie ogranicza ich praktyczne wykorzystanie.

Całkowity koszt opracowania polskiej wersji normy europejskiej lub międzynarodowej wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w wyjątkowych przypadkach nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przedsiębiorcy, także ci zainteresowani stosowaniem norm,  nie chcą lub nawet nie mogą ponosić takich kosztów. Zwykle pada wtedy pytanie: a dlaczego to właśnie ja mam płacić za tłumaczenie skoro będą z niego korzystali również inni, także moi konkurenci. Często użytkownicy sami tłumaczą istotne dla nich dokumenty lub ich fragmenty co jednak nie chroni ich przed błędami w interpretacji nie zawsze jednoznacznych zapisów normatywnych.

Projekt “Normy po polsku”

Korzystaniem z poszczególnych norm jest zwykle zainteresowana większa grupa użytkowników, którzy wspólnymi siłami bez trudu mogliby pokryć koszty ich tłumaczenia i publikacji przez  PKN.

Uważamy, że w obecnej sytuacji prawnej i finansowej, tylko takie kooperatywne działanie może przyczynić do zwiększenia liczby norm europejskich i międzynarodowych, publikowanych przez PKN w polskiej wersji językowej.

W tym celu, Stowarzyszenie NOWACERT, jako organizacja non-for-profit, tworzy system „Normy po polsku”, wspólnego, składkowego finansowania prac normalizacyjnych. Sposób działania tego systemu jest następujący:

 1. Każda osoba fizyczna lub prawna może zgłosić do Stowarzyszenia NOWACERT potrzebę przetłumaczenia i wydania normy lub innego dokumentu normatywnego opublikowanego przez europejskie lub międzynarodowe organizacje normalizacyjne. Zgłoszenie powinno być przesłane na adres biuro@nowacert.org lub listownie.

 2. Zgłoszeniu powinno towarzyszyć przekazanie na konto Stowarzyszenia NOWACERT darowizny z zaznaczeniem celu na jaki jest ona przeznaczona.

 3. Wpłyniecie zgłoszenia i darowizny otwiera proces prac nad lokalizacją normy. NOWACERT, w porozumieniu z PKN, określa koszt tłumaczenia i publikacji normy.

 4. Na stronie Stowarzyszenia NOWACERT (nowacert.org ) publikowany jest tytuł dokumentu, który ma być tłumaczony, całkowity koszt opracowania oraz aktualna suma darowizn otrzymanych na rzecz tej publikacji. Na wyraźne życzenie darczyńcy może być publikowana jego nazwa.

 5. Wszyscy zainteresowaniu publikacją normy lub specyfikacji technicznej, zarówno osoby fizyczne jaki prawne, mogą przekazywać na ten cel darowizny o dowolnej wysokości. Po zebraniu niezbędnej kwoty inicjowane jest tłumaczenie dokumentu normalizacyjnego oraz zostaje zawarta z PKN umowa o jego publikację.

 6. Na stronie nowacert.org publikowana jest informacja o zakończeniu zbiórki pieniędzy na publikację polskiej wersji danej normy.

 7. Na zlecenie NOWACERT opracowywane jest tłumaczenie dokumentu zgodnie z wymaganiami PKN.

 8. Po przekazaniu projektu polskiej wersji dokumentu do PKN i zapłaceniu PKN kwoty umownej procedura zostaje zakończona. Informacja o przekazaniu dokumentu do PKN jest publikowana na stronie Stowarzyszenia NOWACERT

 9. Darowizny powinny być przekazywane na konto Stowarzyszenia NOWACERT w mBanku o numerze 10 1140 2004 0000 3702 7602 9539. Nie przyjmujemy darowizn w gotówce

 10. Każdy przelew powinien zawierać jedną z następujących informacji o jego

przeznaczeniu:

-darowizna dla NOWACERT – tłumaczenie normy (numer normy)

-darowizna dla NOWACERT – prace normalizacyjne

-darowizna dla NOWACERT

 1. Oczekujemy darowizn głównie od przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Dla zachęcenia także osób fizycznych, proponujemy przyjęcie wartości podstawowej „ cegiełki” darowizny o wartości 100zł. Zachęcamy, szczególnie przedsiębiorstwa, do wpłacania wielokrotności tej kwoty.

 2. Darowizny przekazane Stowarzyszeniu NOWACERT można odliczyć od przychodu. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Darowizny na tłumaczenie norm 

W ramach projektu “Polskie Normy po polsku” gromadzone są darowizny na publikację w języku polskim norm i specyfikacji technicznych opracowanych w europejskich i miedzynarodowych organizacjach normalizacyjnych. Każdy, zarówno osoba fizyczna jak i prawna, może przekazać dowolną kwotę darowizny. Kwoty te można odliczyć od przychodu.

W tabeli poniżej mozna znależć wykaz dokumentów normalizacyjnych na tłumaczenie których prowadzona jest aktualnie zbiórka darowizn.

lpNumer dokumentuNazwa dokumentuKoszt opracowania złSuma wpłat złDarczyńcy
1EN 16763Services for fire safety systems and security systems2100200

Inne projekty

 • Zgodnie z wewnętrznymi procedurami PKN przewodniczący komitetu technicznego nie może uczestniczyć w głosowaniach nad dokumentami CEN/CENELEC , którymi ten komitet się zajmuje. Jeżeli jednak przewodniczący komitetu PKN jest właścicielem firmy jednoosobowej, która nie zatrudnia pracowników, to nie może uczestniczyć w najważniejszym akcie w procesie opracowywania......

 •   Stowarzyszenie NOWACERT zostało wpisane przez PKN na listę wykonawców prac normalizacyjnych. Dotyczy to, głównie,  wykonywanych na zlecenie PKN i w ramach budżetu tej instytucji, tłumaczeń i redagowania polskich wersji językowej norm europejskich. W pierwszej kolejności są to normy zharmonizowane z rozporządzeniami i dyrektywami unijnymi.......

 • Powołana został grupa robocza ekspertów Stowarzyszenia NOWACERT, która będzie  opracowywała  projekty opisów czterech kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zgodnie z tą ustawą  rynkowymi nazywane są kwalifikacje zdobywane  poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego,  poprzez uczestniczenie w kursach i......

 • http://nowacert.org/wp-content/uploads/2016/05/SAM_3368.jpgW Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX w Warszawie odbyło się 21 czerwca br. spotkanie wiodących firm zajmujących się ochroną przeciwpożarową obiektów. W czasie tego spotkania, prezes Stowarzyszenia NOWACERT dr inż. Jerzy Sobstel przedstawił prezentację dotyczącą projektu normy EN 16763 na usługi związane z ochroną przeciwpożarową obiektów......

 • Stowarzyszenie NOWACERT organizuje 14 listopada w Warszawie seminarium poświęcone opisom kwalifikacji rynkowych projektantów systemów sygnalizacji pożarowej. Celem tego seminarium jest przedstawienie oraz przedyskutowanie w gronie specjalistów projektów opisów kwalifikacji opracowanych przez Stowarzyszenie NOWACERT we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. W styczniu 2016r. opublikowana została ustawa......