Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Ochrony Przeciwpożarowej

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Ochrony Przeciwpożarowej

http://nowacert.org/wp-content/uploads/2016/05/SAM_3368.jpgW Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX w Warszawie odbyło się 21 czerwca br. spotkanie wiodących firm zajmujących się ochroną przeciwpożarową obiektów. W czasie tego spotkania, prezes Stowarzyszenia NOWACERT dr inż. Jerzy Sobstel przedstawił prezentację dotyczącą projektu normy EN 16763 na usługi związane z ochroną przeciwpożarową obiektów oraz ze stosowaniem zabezpieczeń technicznych. Norma ta umożliwia certyfikacji firm usługowych, wymaga jednak zatrudniania pracowników o potwierdzonych kwalifikacjach najlepiej zgodnie z wymaganiami Europejskiej Ramy Kwalifikacji EQF. Druga część prezentacji poświęcona była takiej, powstającej właśnie, możliwości potwierdzania i certyfikowania kwalifikacji specjalistów np. projektantów systemów sygnalizacji pożarowej. Stwarza ją  niedawno przyjęta ustawa o Powszechnym Systemie Kwalifikacji. Przewiduje ona opracowywanie sektorowych ram kwalifikacji oraz szczegółowych opisów kwalifikacji na podstawie których będzie prowadzona certyfikacja specjalistów. Prezes NOWACERT przedstawił możliwości formalne, merytoryczne i finansowe opracowania sektorowej ramy kwalifikacji  oraz opisów poszczególnych kwalifikacji dla sektora ochrony przeciwpożarowej, dla sektora zabezpieczeń obiektów lub dla całego sektora związanego z instalacjami niskoprądowymi w obiektach. Opisy kwalifikacji będą wpisywane do Rejestru Kwalifikacji utworzonego zgodnie z w/w ustawą. Taki opis kwalifikacji, opracowany zgodnie z ustawą oraz standardem sformułowanym przez IBE, będzie podstawą do przeprowadzenia walidacji kwalifikacji zawodowych kandydata. Jeżeli walidacja zakończy się pomyślnie, kandydat otrzyma certyfikat potwierdzający posiadanie danej kwalifikacji.

Stowarzyszenie NOWACERT, przy współpracy ze specjalistami z branży, może opracować zarówno sektorową ramę kwalifikacji jak i opisy poszczególnych kwalifikacji. Posiada specjalistów doświadczonych w opracowywaniu takich dokumentów. Otwarta pozostaje natomiast kwestia finansowania takich prac.   .