Seminarium “Opisy kwalifikacji projektantów systemów sygnalizacji pożarowej”

Seminarium “Opisy kwalifikacji projektantów systemów sygnalizacji pożarowej”

Stowarzyszenie NOWACERT organizuje 14 listopada w Warszawie seminarium poświęcone opisom kwalifikacji rynkowych projektantów systemów sygnalizacji pożarowej. Celem tego seminarium jest przedstawienie oraz przedyskutowanie w gronie specjalistów projektów opisów kwalifikacji opracowanych przez Stowarzyszenie NOWACERT we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.

W styczniu 2016r. opublikowana została ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Obejmuje ona wszystkie kwalifikacje pozyskiwane w Polsce poprzez edukację szkolną i uniwersytecką (od szkoły podstawowej do doktoratu) w tym poprzez system szkolnictwa zawodowego jak i na drodze pozaszkolnej poprzez studia podyplomowe, kursy i szkolenia, pracę własną itd. Wszystkie te kwalifikacje mogą być formalnie potwierdzane z określeniem ich poziomu według Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jedną z takich możliwości jest potwierdzanie posiadania kwalifikacji rynkowych a więc takich, które zostały pozyskane w systemie pozaszkolnym i zdefiniowane przez zainteresowane środowiska. Aby taka kwalifikacja rynkowa mogła być wprowadzona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji musi być ona odpowiednio opisana. Sformalizowany i przygotowany zgodnie z wymogami ustawowymi opis kwalifikacji rynkowej jest następnie wprowadzany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Po zatwierdzeniu przez właściwego ministra jest wprowadzany do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji o czym informuje odpowiednie obwieszczenie zamieszczone w Monitorze Polskim. Obwieszczenie to jest podstawą do przeprowadzenia walidacji i wydawania certyfikatów potwierdzających posiadanie kwaliikacji rynkowej zdefiniowanej w jej opisie.zgłoszenie na seminarium

Stowarzyszenie NOWACERT jesienią 2016r. rozpoczęło współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” prowadzonego przez Instytut. Celem tej współpracy jest opracowanie opisów czterech kwalifikacji rynkowych związanych z systemami ochrony przeciwpożarowych. Pierwszy z tych opisów dotyczy projektowania systemów sygnalizacji pożarowej

Dążąc do zachowanie zgodności z normą usługową PN-EN 16763:2017 opracowujemy opisy dla trzech grup specjalistów. Ponieważ opis kwalifikacji ma charakter dokumentu odniesienia wykorzystywanego przy walidacji i certyfikacji a więc zbliżony do dokumentu normatywnego przyjęliśmy tryb pracy stosowany przy opracowywaniu norm.

Prace nad projektami opisów kwalifikacji prowadzone były przez małą grupę roboczą ekspertów Stowarzyszenia NOWACERT, praktyków w zakresie projektowania jak i szkolenia, walidacji i certyfikacji.

Cały projekt ma charakter środowiskowy. Ostateczny efekt czyli obwieszczenie ministra nie będzie nawet zawierało żadnej informacji o autorze (autorach) opisu kwalifikacji. Walidację i certyfikację będzie mogła prowadzić dowolna jednostka certyfikująca, która zdobędzie uprawnienia w tym zakresie.

Opisy kwalifikacji będą dostępne zarówno dla firm szkoleniowych jak i dla pracodawców co pozwoli dobrze określić zarówno podstawowy zakres szkoleń jak umiejętności posiadacza certyfikatu poświadczającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Uważamy, że projekty opisów kwalifikacji powinny zostać wypracowane przez branżę, przedyskutowane w gronie praktyków- projektantów systemów sygnalizacji pożarowej, kierowników pracowni projektowych, managerów firm usługowych działających w branży ochrony przeciwpożarowej, szkoleniowców itd. Wasz głos, wasza opinia jest ważna!

Seminarium odbędzie się 14 listopada w Warszawie. Udział w seminarium jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę, wyłącznie za zaproszeniami. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na adres biuro@nowacert.org . Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na naszej stronie.

Czekamy na zgłoszenia do 10 października 2017r.

zgłoszenie udziału w seminarium