STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW NORMALIZACJI, WALIDACJI I CERTYFIKACJI

stowarzyszenie

stowarzyszenie

Cele i zadania

Stowarzyszenie NOWACERT skupia osoby zainteresowane normalizacją, walidacją, badaniami wyrobów i certyfikacją, zarówno tych, którzy tworzą normy, przeprowadzają badania i walidację, wydają certyfikaty jak i tych, którzy korzystają z norm, poddają się walidacji lub są zainteresowani otrzymaniem jakiegoś certyfikatu.

 

Interesy zbiorowe członków

Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, w zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej. Dotyczy to, na przykład, opiniowania aktów prawnych ale także zgłaszania wniosków i postulatów w stosunku do instytucji takich jak PKN lub PCA, państwowych instytutów badawczych itd.

 

Stosowanie norm i certyfikatów

Do celów ogólnych Stowarzyszenia należy upowszechnianie wiedzy o normalizacji, walidacji i certyfikacji; działanie na rzecz wzrostu rangi społecznej tych procesów oraz zwiększenie poszanowania i wymagalności stosowania standardów, procedur i certyfikatów.

Normalizacja

Polskie Normy są obecnie niemal wyłącznie tłumaczeniami norm opracowanych przez europejskie lub międzynarodowe jednostki normalizacyjne takie jak CEN, CENELEC, ISO, IEC, ETSI itd.
Celem Stowarzyszenia jest zwiększenie udziału polskich ekspertów, szczególnie z MŚP w pracach tych komitetów, udostępnianie projektów norm na wczesnym etapie ich opracowywania. Zachęcamy do opracowywania oryginalnych Polskich Norm oraz innych dokumentów normujących, także bazujących na europejskich specyfikacjach technicznych. Wspieramy i stwarzamy ramy organizacyjne do opracowywania projektów norm.

 

Kształcenie. Szkolenia

Stowarzyszenie skupia ekspertów z bardzo różnych dziedzin, często o unikalnej wiedzy i doświadczeniu. Wspieramy upowszechnianie tej wiedzy poprzez organizację kursów i szkoleń przygotowywanych z inicjatywy członków Stowarzyszenia jak i na zamówienia zewnetrzne firm lub organizacji zainteresowanych okreslonym zagadnieniem. Konferencje i prezentacje odbywają się w sposób stacjonarny jak i w formie e-learningu.

 

Walidacja

Walidacja polega na weryfikacji efektów uczenia się oraz sprawdzeniu zgodności tych efektów z wymaganiami dla danej kwalifikacji, określonymi w opisie kwalifikacji ustanowionym na podstawie sektorowej ramy kwalifikacji.
Stanowi ona element procesu nadawania kwalifikacji jako podstawa do certyfikacji. Stowarzyszenie zamierza prowadzić walidację efektów uczenia się.

 

Certyfikacja

Certyfikacja jest elementem oceny zgodności dotyczącym urządzeń, systemów, procesów i ludzi. Uczestniczy w niej wiele organizacji i osób poddających się certyfikacji lub prowadzących certyfikację. Celem Stowarzyszenia jest rozpoznawanie i działanie na rzecz rozwiązania problemów tego środowiska.
Stowarzyszenie zamierza także prowadzić certyfikację osób na podstawie walidacji efektów uczenia się.

 

Projekty

NOWACERT jest stowarzyszeniem profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy starają się wykorzystać swoja wiedzę i umiejętności także poza swoim podstawowym miejscem pracy, w aktywności społecznej ale również poprzez udział w projektach krajowych jak i europejskich prowadzonych przez Stowarzyszenie. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie takiej aktywności; wyszukiwanie konkursów, opracowywanie projektów oraz organizowanie zespołów wykonawców.

Władze stowarzyszenia

 

Prezes

Jerzy W. Sobstel
Tel. 601 969 111
jsobstel@nowacert.org